Samfunnsansvar og Bærekraft

I VEF Entreprenør AS (VEF) har vi en ambisjon om å drive en virksomhet preget av ansvar for medarbeidere, samfunn og miljø, slik at vi møter fremtidens muligheter og utfordringer på best mulig måte.

Vi er vårt ansvar bevisst og kommuniserer åpent og ærlig om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold.

Vi har etiske retningslinjer som beskriver den grunnleggende forpliktelsen til å opptre på en ansvarlig måte, og i samsvar med norske lover og forskrifter. Det forventes at våre underentreprenører, innleide og andre samarbeidspartnere følger disse. Med dette utgangspunktet skal vi fortsette å utvikle VEF på en miljøvennlig og bærekraftig måte, og kontinuerlig forbedre oss.

VEF er medlem i Fair Play Agder, som skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. Vi er også medlem av EBA – Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg, og er en registrert leverandør i StartBank og Achilles. Den 17. mars 2014 ble vi miljøfyrtårnsertifisert.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe de negative klimaendringene innen 2030. Gjennom vårt eget bærekreftsarbeid bidrar også vi i VEF Entreprenør til at verdenssamfunnet skal nå disse målene. Vår virksomhet påvirker flere av FNs bærekraftmål. Følgende mål er identifisert som spesielt relevante for vår virksomhet:

Nr. 3 God Helse og livskvalitet

Nr. 4 God utdanning

Nr. 7 Ren energi til alle

Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Nr. 10 Mindre ulikhet

En mer utfyllende beskrivelse kan du lese her: Link til dokument.

ÅPENHETSLOVEN

Menneskerettigheter og arbeidsforhold er noe VEF Entreprenør har jobbet med i lang tid. Vi har forpliktet oss gjennom vårt medlemskap i Startbank, Miljøfyrtårn, EBA, Fairplay Agder om å se til at vi benytter varer og tjenester som er ihht et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er noe som VEF Entreprenør har forankret i ledelsen og implementert i vårt kvalitetssystem. Blant annet i våre etiske retningslinjer, avtalevilkår og nå egen rutine for å ivareta pliktene i forhold til Åpenhetsloven. Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 kan du lese her: Link til dokument.